Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Stowarzyszenie - statut z 2011.11

Statut Stowarzyszenia „Narzędziownia”Rozdział I. Postanowienia ogólne


 • 1

Stowarzyszenie „Narzędziownia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 • 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 • 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 • 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 • 7

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń, w szczególności poprawa ich warunków pracy, a także podejmowanie działań na rzecz: rozwoju nowoczesnych metod szkolenia, tworzenia standardów pracy szkoleniowej, integracji środowiska zawodowego osób związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń.


 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalistami związanymi z prowadzeniem i organizacją szkoleń
 2. tworzenie programów i metodologii szkoleń
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej związanej z prowadzeniem i organizacją szkoleń
 4. propagowanie szkoleń wśród pracowników i kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek państwowych, placówek oświatowych, uczelni, organizacji pozarządowych
 5. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
 6. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe zbieżne są z celami statutowymi Stowarzyszenia
 7. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, władzą publiczną, organizacjami międzynarodowymi
 8. współpracę z ośrodkami akademickimi oraz innymi podmiotami zajmującymi się rozwojem metodologii szkoleniowych
 9. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 • 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających. • 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatel innego państwa stale zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży Zarządowi Stowarzyszenia pisemną deklarację według wzoru ustalonego przez Zarząd.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełna zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i złożą deklarację tę na piśmie według wzoru ustalonego przez Zarząd.
 3. Decyzje w przedmiocie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia nowych członków zapadają w formie uchwał Zarządu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, o której mowa w ust.1 lub ust.2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia członka Stowarzyszenia osobie starającej się o członkostwo w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu w ciągu miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały Zarządu osobie starającej się o członkostwo. Odwołanie rozpoznawane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 • 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, na zasadach ustalonych przez Stowarzyszenie,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach ustalonych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


 • 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 • 13
 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 14
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej pisemnie na ręce Zarządu,
 3. wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych bądź nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 6. Członek zwyczajny może zostać wykluczony przez Zarząd także z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące.
 7. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi odpisu uchwały w przedmiocie wykluczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 8. W okresie od daty podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie wykluczenia członka do daty rozpoznania jego odwołania na Walnym Zebraniu Członków, członek ten jest zawieszony w prawach członka Stowarzyszenia.Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 • 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 16
 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


 • 17

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.


Tryb podejmowania uchwał przez władze Stowarzyszenia

 • 18
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków – o ile statut nie stanowi inaczej - zapadają w głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
  2. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum, zwołuje się Zebranie w drugim terminie, który winien być wyznaczony nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie.
 2. Uchwały wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
 3. Uchwały wybieralnych organów Stowarzyszenia mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia danego organu, o ile wszyscy jego członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków danego organu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie na ręce osoby stojącej na czele danego organu i żaden z członków danego organu nie sprzeciwił się takiemu trybowi podjęcia uchwały.
 4. Posiedzenia wybieralnych organów Stowarzyszenia mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków danego organu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie danego organu mają dostęp do takich środków i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu odbycia posiedzenia w tej formie.


Walne Zebranie Członków

 • 19
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków listami poleconymi, faksem, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno zostać zwołane w ciągu pierwszego kwartału roku.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w trybie określonym w ust.3:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przez Zarząd przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania Prezesowi Zarządu i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. W razie niewywiązania się przez Zarząd z obowiązku zwołania Walnego Zebrania Członków zwyczajnego bądź nadzwyczajnego w terminach określonych w ust. 3 i 6 obowiązek ten spoczywa na Komisji Rewizyjnej, która zwołuje Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca od upływu terminów wyznaczonych w ust. 3 i 6.
 • 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. ustalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.Zarząd

 • 21
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób (w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika) wybieranych na Walnym Zebraniu Członków. Podczas wyboru członków Zarządu Walne Zebranie Członków określa funkcje jakie poszczególne osoby mają pełnić w Zarządzie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, zawiadamiając członków listami poleconymi, faksem, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem.


 • 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie decyzji o podjęciu, zakończeniu i zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.


Komisja Rewizyjna

 • 23
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, zawiadamiając członków listami poleconymi, faksem, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem.
 • 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku opisanym w par. 19 ust. 7.Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 • 25
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 5. dochody z działalności gospodarczej.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


Sposób reprezentacji

 • 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.


 • 28
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, bez względu na to czy głosowanie odbywa się w pierwszym czy w drugim terminie.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Statut przyjęto uchwałą w dniu 20 listopada 2011 r.